با کمک محقق ایرانی صورت گرفت؛
احیای بینایی با ابداع ایمپلنتی از پوست حیوان