دستیابی به سویه های مخمری با پتانسیل پروبیوتیکی از کفیر سنتی