تحصیل در مدارس سمپاد برای دانش‌آموزان پنج دهک اول «رایگان» می‌شود