تاثیر دو دقیقه از یک فعالیت بدنی بر کاهش خطر دیابت