محققان می گویند؛
برخی مشکلات دندانی با بیماری های دیگر مرتبط هستند