مدرسه تابستانی «اندیشه پیشرفت: مباحثی در فلسفه، علم و تاریخ» برگزار می‌شود