رئیس سازمان امور دانشجویان:
توسعه و پیشرفت امروز کشور، بویژه در عرصه‌های علمی را مدیون شهدا هستیم