فعالیت تمام دادگستری‌ها در قالب یک نظام برنامه‌ریزی واحد