موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل