تلاش 1025 مجموعه دانش‌بنیان برای تولید مواد پیشرفته شیمیایی