کرونا در جهان؛ فرانسه با بیش از ۳۴ میلیون مبتلا رکورددار اروپا