تابستان‌های گرمتر موارد سرطان پوست را افزایش می‌دهد