رحمانی خبر داد؛
برگزاری اولین همایش بازرسان و ارزیابان سازمان بیمه سلامت ایران