محور مورد توافق گفتگو‌های وین، پایان دادن به ادعا‌های سیاسی و پایداری انتفاع اقتصادی