از ابتدای سالجاری تا پایان تیر ماه
سرمایه گذاری ۳۴۹ میلیارد ریالی در معادن آذربایجان غربی