پیش بینی دو هواپیما به عنوان بیمارستان هوایی در اربعین