عضو شورای شهر تهران مطرح کرد:
اصلاح قانون نوسازی بافت‌های فرسوده ضروری است