دبیرکل شورای عالی عتف خبر داد:
شبکه ملی یکپارچه آزمایشگاهی راه‌اندازی می‌شود