رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مطرح کرد؛
ضرروت تزریق فناوری و نوآوری به صنعت غذا