انتقاد انجمن اوتیسم از بهزیستی / درخواست پوشش بیمه‌ای خدمات بیماران بزرگسال