مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
ساماندهی حوزه طب ایرانی ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد