رکورد ابتلا به آبله میمونی در آمریکا و انتقاد از عملکرد ضعیف دولت بایدن