مدیریت بار ۵ هزار مگاواتی با نصب کنتور‌های هوشمند در کشور