وزیر میراث فرهنگی:
ورود حدود ۳میلیون گردشگر به کشور در کمتر از یک سال