استاندار گیلان: ساماندهی پسماند، تکلیف قانونی، وجدانی و اخلاقی متولیان