بررسی خسارت بارندگی به کشاورزان استان بوشهر در هیات دولت