معاون استاندار خراسان رضوی:
صدور مجوز فعالیت انجمن فعالان اقتصادی افغانستان