وزیر آموزش‌وپرورش:
کانون باید نقش سیاست‌گذاری، تنظیم گری و نظارتی داشته باشد