رئیس آموزش و پرورش تایباد خبر داد:
سرانه فضای آموزشی تایباد پایین‌تر از استاندارد کشوری است