در اتاق بازرگانی گیلان
تشکیل میز ایران روسیه در گیلان