با حضور وزیر بهداشت؛
بررسی وضعیت زیرساخت بیمارستان‌های کنگاور و صحنه