خبر خوش وزارت کار برای کارمندان
اعمال فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای همه کارمندان در شهریور ماه