معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره):
رونمایی از موضع مؤسسه امام خمینی (ره) درباره علوم انسانی اسلامی در آینده نزدیک