ابعاد سیاسی و اقتصادی دستاورد‌های دامپزشکی با برگزاری رزمایش جهادی