عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد؛
شفافیت درآمدها و مخارج نفتی با اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت