مدیر عامل شرکت DCI خبر داد:
افزایش تولید نفت ایران از خلیج فارس