فراخوان سومین همایش «حوزه انقلابی، حوزه منتظر» اعلام شد