یک روانشناس مطرح کرد؛
شاه کلید رابطه سالم بین فرزند و والدین