رییس دانشگاه فنی و حرفه ای:
هرسال ۴۰ هزار نفر جذب دانشگاه فنی و حرفه ای می شوند