سخنان ٤٩ سال پیش رهبر انقلاب در خصوص کنگره جهانی اربعین