در نشست مشترک وزیر علوم و رئیس سازمان صدا و سیما تاکید شد؛
عدالت آموزشی و ترسیم سیمای نخبگان علمی، فصل مشترک اهداف وزارت علوم و صداوسیما