️اندونزی متخلفان از قوانین داده را زندانی و جریمه می کند