محققان کشور با تحقیقاتی نشان دادند؛
بررسی تأثیر ژن های کروموزوم Y بر بیماری های اختصاصی مردان