توسط محققان ایرانی صورت گرفت؛
ابداع وصله ای که بافت های مبتلا به عفونت لثه را احیا می کند