برپایی نمایشگاه پس از دو سال وقفه؛
۱۰۰ محصول جدید نانویی معرفی می شود