ارائه خدمات درمان در منزل به خانواده شهدا، ایثارگران و بازنشستگان نیروهای مسلح