قیمت خرید تضمینی پایین است/ لزوم مشارکت تشکل‌ها در قیمت گذاری