با آغاز به کار سامانه کشوری ثبت اطلاعات بیماران پیوندی؛
دسترسی بیماران پیوندی به سهمیه دارو تسهیل می شود