بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛
۱۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است