راهکاری برای حفظ سازه‌های تاریخی و سازه‌های موجود در برابر امواج و اثرات زلزله